logo
Wersja dla niedowidzących
  Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Wzory dokumentów
plus Grupa Robocza "Czysta Nysa"
plus Aktualności
plus SCHRONISKO dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej
minus PROJEKTY W ZWIĄZKU GMIN
plus ROWEREM PO GRANICY - transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych - CEL PROJEKTU - dokumenty
 INFORMACJA PUBLICZNA
minus RODO
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus WSPÓŁPRACA z Organizacjami PP
 PRAWO LOKALNE
minus STATUT
plus Budżet
minus ZARZĄDZENIA
minus Komunikaty i obwieszczenia
plus UCHWAŁY
plus PROTOKOŁY Z OBRAD + uchwały RIO + Bilanse roczne
 INNE
minus Rejestry i ewidencje
plus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 145, poz. 1532),

  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 278, z 2002 r. Nr 197, poz. 1663, z 2004 r. Nr 224, poz. 2274, z 2005 r. Nr 53, poz. 472).


W myśl przepisów art. 70 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.) obowiązek dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego przypisany został, jako zadanie własne, gminom właściwym ze względu na miejsce zamieszkania młodocianych pracowników.

Dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników odbywać się będzie w ramach dotacji celowej dla gminy poprzez budżet wojewody.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 145, poz. 1532) dofinansowanie z budżetu państwa kosztów kształcenia obejmuje pracodawców, którzy zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego po dniu 31 grudnia 2003 r., oraz pracodawców którzy zawarli umowy przed dniem 1 stycznia 2004 r., ale kształcenie rozpoczęli w roku szkolnym 2004/2005.


Uprawnieni pracodawcy do otrzymania dofinansowania:

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

  1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w odrębnych przepisach,

  2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z odrębnymi przepisami.


Wymagane dokumenty:

  1. wniosek pracodawcy o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,

  2. świadectwa potwierdzające posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianego,

  3. umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

  4. dyplom, świadectwo lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie nauki przez młodocianego pracownika i zdanie egzaminu.


Miejsce składania wniosków:

Urząd Miasta – Gminy Stryków, ul. Kościuszki 27


Opłaty:

brak


Termin składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od momentu ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.Termin udzielania odpowiedzi:

art. 35 § 3 kpa – załatwianie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później iż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.


Tryb udzielania odpowiedzi:

art. 104 § 1 kpa – organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej.


Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi, w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania decyzji.


Jednostka odpowiedzialna:

Referat Edukacji PublicznejZałącznik:


Wniosek

 

Osoba, która wprowadzała dane: Maciej Kaczmarek
Data wytworzenia informacji: 2006-05-20 10:50:51
Data udostępnienia informacji: 2006-05-20 10:50:51
Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-20 10:56:53

Wersja do wydruku...

corner   corner